އިސްކަންދަރު ސްކޫލް އިމާރާތަށް 2 ފަންގިފިލާ އިތުރުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0090
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް ނިމިފައި، ރިޓެންޝަން މަސައްކަތްވެސް ނިމިފައި.
: 5 ޑިސެންބަރު 2016
: 5 ޑިސެންބަރު 2016
: 3 މާރިޗު 2017
:
: 3 މާރިޗު 2017
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 5 ޑިސެންބަރު 2016
: 5 ޑިސެންބަރު 2016
: 3 މާރިޗު 2017
: 3 މާރިޗު 2017
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 އޮކްޓޫބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ 154,392.00
154,392.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.