ލ.މާމެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ލެބޯޓަރީ ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0904
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ރޭނުމުގެ މަސައްކަތާއި، ރޫފް ބީމް އެޅުމުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިޔަށް ދަނީ.
: 28 ފެބުރުވަރީ 2021
: 26 ޖުލައި 2021
: 30 ނޮވެންބަރު 2021
:
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
455,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
1,137,500.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 26 ޖުލައި 2021
: 26 ޖުލައި 2021
: 30 ޑިސެންބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. މާމެންދޫ 5,500,000.00
5,500,000.00