ގއ.މާމެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0906
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހުއްޓިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުދާތީ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް ނޯޓިސް ދެވިފައި.
: 28 ފެބުރުވަރީ 2021
: 5 އޮގަސްޓް 2021
: 31 ޑިސެންބަރު 2021
:
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
2,000,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
158,126.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 10 ޖޫން 2021
: 5 އޮގަސްޓް 2021
: 31 ޑިސެންބަރު 2021
:
: ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 25 އޭޕްރިލް 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގއ. މާމެންދޫ
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ރިވައިޒް ކުރެވުނު އިރު މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިމެނިފައި ނުވާތީ ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓިފައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
2,558,126.00
2,558,126.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]