ގދ.ފިޔޯރީ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
:
އައިޑީ:
ISLES/0908
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް 27 ފެބްރުއަރީ ގައި ބިޒް ނެކްސް އާއި ޙަވާލު ކުރެވި ފައުންޑޭޝަން ފުޓިންގ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
: 11 މާރިޗު 2020
: 27 ފެބުރުވަރީ 2022
: 17 ޖުލައި 2022
: 18 އޮގަސްޓް 2022
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
2,275,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
691,790.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,037,685.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 27 ފެބުރުވަރީ 2022
: 27 ފެބުރުވަރީ 2022
: 17 ޖުލައި 2022
:
: ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 25 އޭޕްރިލް 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގދ. ފިޔޯރި
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ރިވައިޒް ކުރެވުނު އިރު މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިމެނިފައި ނުވާތީ ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓިފައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
7,043,411.00
7,043,411.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]