ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0091
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ބީ ބްލޮކް 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ޕުޓީ މަސައްކަތްތައް ނިމިއްޖެ. 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ ފެށުނީ ލެބޯޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް 100 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ 5 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ވަޔަރިންގ ނިމި 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ ގްރައުންޑް ފްލޯ ފިޔަވައި ހުރިހާ ފްލޯއެއްގައި ފާޚާނާ ޓައިލިން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފަ ހުރިހާ ފްލޯއަކަށް ޕްލަމްބިންގ ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ ބައުންޑަރީ ވޯލް 75 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ ސިޑި ރެއިލިން 45 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ އެވެ ގްރައުންޑް ފްލޯ ފިޔަވައި ހުރިހާ ފްލޯއެއްގައި ބޭރު ކުޑަދޮރުތައް ހަރުކޮށްފައި ފުރަތަމަ ކޯޓް ފާރު ކުލަ 60 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ ބްލޮކެ އޭ ވޯލް ޓައިލިން 95 ޕަސެންޓް ނިމިފަ
: 17 އޮގަސްޓް 2020
: 17 އޮގަސްޓް 2020
: 1 ފެބުރުވަރީ 2022
: 16 އޮގަސްޓް 2021
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
4,260,902.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,278,455.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 17 އޮގަސްޓް 2020
: 17 އޮގަސްޓް 2020
: 1 ފެބުރުވަރީ 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 ޑިސެންބަރު 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ 125,437,024.00
125,437,024.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.