ސ.ހުޅުމީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ޞިއްޙަތު
އައިޑީ:
ISLES/0910
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހެލްތު ސެންޓަރ އައު ޢިމާރާތް އެޅުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2020 ގެ ބަޖެޓް :
2,425,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 8 ޖުލައި 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ 0.00
2 އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ 2,425,000.00
2,425,000.00