ތ.ވިލުފުށި އައު ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް
ޞިއްޙަތު
އައިޑީ:
ISLES/0912
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ހޮސްޕިޓަކް އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢްލާން ކުރެވިފައި، ބިޑް ހުޅުވުން 25 ނޮވެމްބަރ 2020 ގައި ބިޑް ހުޅުވާފައި.
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
8,000,000.00 ރ
2021 ގެ ބަޖެޓް :
8,000,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
25,000,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 25 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ތ. ވިލުފުށި 76,000,000.00
76,000,000.00