ގއ.ނިލަންދޫ ހެލްތް ސެންޓަރު އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0915
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހުއްޓިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފައުންޑޭޝަން އެޅުމާއި، ތަނބު ޖެހުމާއި، ރޫފް ބީމް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. މިހާރު ކުރެވެމުން ދަނީ ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް.
: 16 އޭޕްރިލް 2020
: 20 ޖުލައި 2021
: 23 ޑިސެންބަރު 2020
: 20 ޖުލައި 2022
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
144,877.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 5 ޖޫން 2021
: 20 ޖުލައި 2021
: 20 ޖުލައި 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 25 އޭޕްރިލް 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގއ. ނިލަންދޫ
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ރިވައިޒް ކުރެވުނު އިރު މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިމެނިފައި ނުވާތީ ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓިފައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
1,344,877.00
1,344,877.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]