ހދ.ވައިކަރަދޫ ހެލްތު ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން
:
އައިޑީ:
ISLES/0916
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
: 9 ޖުލައި 2020
: 28 އޮގަސްޓް 2021
: 23 ޑިސެންބަރު 2020
: 24 މާރިޗު 2022
: 18 ފެބުރުވަރީ 2022
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
1,500,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
193,730.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 9 ޖުލައި 2020
: 28 އޮގަސްޓް 2021
: 24 މާރިޗު 2022
: 18 ފެބުރުވަރީ 2022
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 17 އޭޕްރިލް 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ވައިކަރަދޫ
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ރިވައިޒް ކުރެވުނު އިރު މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިމެނިފައި ނުވާތީ ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓިފައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
1,993,730.00
1,993,730.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]