އއ.ރަސްދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން
ޞިއްޙަތު
އައިޑީ:
ISLES/0918
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ރަސްދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢްލާން ކުރެވިފައި، ބިޑް ހުޅުވުން 3 ޑިސެމްބަރ 2020 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި.
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
2,200,000.00 ރ
2021 ގެ ބަޖެޓް :
440,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
5,280,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 20 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އއ. ރަސްދޫ 13,200,000.00
13,200,000.00