ށ.މިލަންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0919
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޓެންޑަރ ޑޮކިޔުމެންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
: 9 ސެޕްޓެންބަރު 2019
:
: 21 ޑިސެންބަރު 2021
:
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
7,000,000.00 ރ
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,400,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
8,225,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ށ. މިލަންދޫ 24,850,000.00
24,850,000.00