ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ އައު ސްކޫލް އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0092
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ހުޅުމާޅެ ފޭސް 2 ގައި އިމާރާތްކުރާ ސަލާޙުއްދީން ސްކޫލް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް 07 ފެބުރުއަރީ 2021 ގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައި އަދި ސައިޓް 20 އޭޕްރީލް 2021 ގައި ހަވާލުކުރެވި ފައުންޑޭޝަން ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
: 30 ނޮވެންބަރު 2020
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
18,000,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
45,628,476.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 28 އޭޕްރިލް 2021
: 23 މޭ 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ 177,628,476.00
177,628,476.00