ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ އައު ސްކޫލް އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0092
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ބްލޮކް އޭ އަދި ބީ 1. ބްލޮކް އޭ ބީ 4 ވަނަ ސްލެބް ޑިޝަޓަރިންގ މަސައްކަތް (%95 ނިމިފައި) 2. ބްލޮކް އޭ ބީ 5 ވަނަ ސްލެބް ބީމް ބާބެންޑިންގ މަސައްކަތް ( %50 ނިމިފައި) 3. ބްލޮކް އޭ ބީ 5 ވަނަ ސްލެބް ޓައި ރޮޑް ފިކްސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނީ 4. ބްލޮކް އޭ ބީ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި އިލެކްޓްރިކަލް ޗިޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ 5. 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބްލޮކްވޯކް ބްލޮކް އޭ އަދި ބީ ( 80% ނިމިއްޖެ) 6. ބްލޮކް އޭ އަދި ބީ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބްލޮކް މަސައްކަތް (%65 ނިމިފައި) ކޮންކްރީޓިންގ އިންޓަރމީޑިއަޓް ބީމް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ 7. ބްލޮކް އޭ ބީ 5 ވަނަ ސްލެބް ސިޑި 2 ވަނަ ފްލައިޓް ޝަޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ 8. ބްލޮކް އޭ ބީ ސޭފްޓީ ނެޓް ބަނދެ އަދި ދިގުކޮށް ޖީއައި ހޮޅި އެޅުން ކުރިއަށްދަނީ 9. ބްލޮކް އޭ ބީ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ޕްލަމްބިންގ ޕޮއިންޓް ހިނގަމުންދަނީ (%50 ނިމިފައި) 10. ބްލޮކް އޭބީ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ޕްލަމްބިންގ ޕޮއިންޓް ހިނގަމުންދާ (%50 ނިމިފައި) 11. ޕްލައިގައި އިލެކްޓްރިކަލް ޕޮއިންޓް ފަންކާ، ލައިޓް އަދި ސޮކެޓް ޕޮއިންޓްތައް ފާހަގަކުރާ ބްލޮކް އޭ ބީ 5 ވަނަ ސްލެބް (ހިނގަމުންދަނީ) ބްލޮކް ސީ 1. ބްލޮކް ސީ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ބްލޮކްވޯކް (%85 ނިމިފައިވުން). ކުރިމަތީ ކޮރިޑޯ ސަރަހައްދު ބެލެންސްކޮށްފައި (މަޑުކޮށްފައި) 2. ބްލޮކް ސީ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ބްލޮކްވޯކް ( %80 ނިމިފައި) 3.ބްލޮކް ސީ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ބްލޮކްވޯކް ކުރިއަށްދަނީ (70% ނިމިފައި) 4. ބްލޮކް ސީ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ އަދި ބްލޮކްވޯކް ކުރުމަށް ސަރަޙައްދު ތައްޔާރުކުރުން ( %90 ނިމިފައި) 5.ބްލޮކް ސީ ޓެރެސް ސްލެބް މެޝިން ރޫމް ޝަޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ 6. ބްލޮކް ސީ ޓެރެސް ކޮލަމް ބާބެންޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ 7. ބްލޮކް ސީ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ ކުޑަދޮރު ލެޖް ޑިޝަޓަރ ކުރުން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ ހޯލް ބްލޮކް 1.ހޯލް ބްލޮކް 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބީމް ޝަޓަރ ފޭބްރިކޭޝަން މަސައްކަތް (ކުރިއަށްދަނީ) 2.ހޯލް ބްލޮކް 3 ވަނަ ބީމްސް ޓައި ރޮޑް ފިކްސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ 2.ހޯލް ބްލޮކް 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބީމް ތިރި ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ (95% ނިމިފައި) 3.ހޯލް ބްލޮކް 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބީމް ބާބެންޑިންގ މަސައްކަތް(b9 & b18) ކުރިއަށްދާ ( 85 % ނިމިފައިވާ) އިތުރު ބާރސް ޕެންޑިންގ 4. ހޯލް ބްލޮކް 3 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ބީމް ބާބެންޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
: 30 ނޮވެންބަރު 2020
: 7 ފެބުރުވަރީ 2021
: 1 ޖަނަވަރީ 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
9,877,767.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
2,000,548.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 28 އޭޕްރިލް 2021
: 1 ޖަނަވަރީ 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 4 އޮކްޓޫބަރު 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ 113,878,315.00
113,878,315.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.