ރ.އަލިފުށި ހެލްތު ސެންޓަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0922
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސިންގ ގެ ގޮތުގައި ( ޔޫ.ޕީ.އެސް މޮޑެލް ގެ ދަށުން) ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ޑޮކިޔުމެންޓް ތައް ފުރިހަމަ ކުރަމުން ދަނީ.
: 23 ޖޫން 2019
:
: 29 ޑިސެންބަރު 2021
:
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
3,500,000.00 ރ
2021 ގެ ބަޖެޓް :
700,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
6,825,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
: ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ރ. އަލިފުށި 17,850,000.00
17,850,000.00