ލ.ގަން ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް
:
އައިޑީ:
ISLES/0923
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޑެންޓަލް ޑިޕާރޓްމަންޓް ހެދުމާއި، ސީ.އެސް.އެސް.ޑީ ޔުނިޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
: 15 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 9 ޖަނަވަރީ 2020
: 26 އޮކްޓޫބަރު 2021
:
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
30,000,000.00 ރ
2021 ގެ ބަޖެޓް :
6,000,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 9 ޖަނަވަރީ 2020
: 16 މާރިޗު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. ގަން 36,000,000.00
36,000,000.00