ބ.ދަރަވަންދޫ އިމަރޖެންސީ މެޑިކަލް ސަރވިސް ސެންޓަރ
:
އައިޑީ:
ISLES/0926
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕްރޮޖެކްޓުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
: 17 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 20 ޖުލައި 2020
: 5 ފެބުރުވަރީ 2021
: 30 އޭޕްރިލް 2021
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2021
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( އިންޑިއާ ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
8,450,296.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
840,328.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 25 ޖުލައި 2020
: 25 ޖުލައި 2020
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2021
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 9 ނޮވެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ބ. ދަރަވަންދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ޢިމާރާތުގެ ޓައިބީމް ކޮންކްރީޓް ކޮށް ގްރައުންޑް ފްލޯގެ ތަނބުތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
5,945,390.00
6,785,718.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]