މެރީނާ އަދި ޔޮޓިންގް ފެސިލިޓީސް 5 ރީޖަނަލް ހަބްގައި ގާއިމްކުރުން
އިޤްތިޞާދު ސިންދަފާތުކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/0929
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
2,000,000.00 ރ

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
2 ޅ. ނައިފަރު
3 ލ. ގަން
4 ގދ. ތިނަދޫ
5 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ
0.00