މެރީނާ އަދި ޔޮޓިންގް ފެސިލިޓީސް 5 ރީޖަނަލް ހަބްގައި ގާއިމްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0929
:
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 ޖުލައި 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި
2 ޅ. ނައިފަރު
3 ލ. ގަން
4 ގދ. ތިނަދޫ
5 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ
2,000,000.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
7223131
[email protected]