ސީ.އެޗް.އެސް.އީ 8 ބުރީގެ ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0093
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
"ބްލޮކް އޭ ދެވަނަ ފްލޯ ލޮބީ އޭރިއާ ޕެރަފެޓް ވޯލް ޕްލާސްޓަރިން މަސައްކަތް 4 ވަނަ ފްލޯ ޕުޓީ މަސައްކަތް
: 5 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 4 ޖަނަވަރީ 2021
: 1 ޖަނަވަރީ 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
4,070,997.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
566,319.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 5 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 4 ޖަނަވަރީ 2021
: 1 ޖަނަވަރީ 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 6 ޑިސެންބަރު 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ 79,650,543.00
79,650,543.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.