ހއ.ހޯރަފުށި ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0933
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ނިމިފައި
:
: 4 އޭޕްރިލް 2017
:
:
: 15 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 4 އޭޕްރިލް 2017
:
: 15 ސެޕްޓެންބަރު 2019
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 12 ޖުލައި 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ހޯރަފުށި 20,919.00
20,919.00