ހދ.ހަނިމާދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0938
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
1- ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިމިފައި. 2- ޓަރފް އިސްޓަލޭޝަންއަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްސް ރަށަށް ޑެލިވަރ ކުރެވިފައި. އަދި އިންސްޓޮލޭޝަން މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ސަބްބޭސްގައި ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. 3- ޓާރފް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި 4- ފެންސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއި ކުރެވިފައި
:
: 30 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 20 އޮކްޓޫބަރު 2021
: 28 ޖުލައި 2021
: 28 ޖުލައި 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,780,651.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 17 ނޮވެންބަރު 2019
: 31 އޮގަސްޓް 2021
: 28 ޖުލައި 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ހަނިމާދޫ 8,330,651.00
8,330,651.00