ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0945
: 15 އޭޕްރިލް 2021
: 30 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
262,230.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
236,007.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 10 މޭ 2021
: 30 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 25 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި
ކުޅުދުއްފުށިސިޓީ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ރޮސްޓްރަމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކޮންޓްރެކްޓްއ ކުރެވިފައި، އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ކުޅުއްދުފުށި ސިޓީ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުން
ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި
5,801,063.00
6,299,300.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3347300
[email protected]