އއ.އުކުޅަސް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0967
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު މިނިސްޓްރީން އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ އަގަށް ވުރެ ބޮޑުވާތީ، މި މަސައްކަތުގެ ކޮންސެޕް ރިވައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ކޮންސެޕްޓް ރިވައިޒްކޮށް 28 ފެބުރުވަރީ 2023ގެ ކުރިން އަލުން އިޢުލާން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ
: 22 ޑިސެންބަރު 2022
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
247,800.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
223,020.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 29 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އއ. އުކުޅަސް 3,809,179.00
4,869,999.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3347300
[email protected]