އއ.ތޮއްޑޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0970
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ނިމިފައި
:
: 26 އޭޕްރިލް 2017
:
:
: 19 ޖުލައި 2020
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
70,336.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 26 އޭޕްރިލް 2017
:
: 19 ޖުލައި 2020
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އއ. ތޮއްޑޫ 140,672.00
140,672.00