ފ.ފީއަލި އިންޑޯރ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0979
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
4 ވަނަ ކުއާޓާގައި މަސައްކަތް ފެށުމަށް ޕްލޭންކުރެވިފައި
: 13 އޮކްޓޫބަރު 2021
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,547,500.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
552,500.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 31 ޖުލައި 2021
:
: 28 ފެބުރުވަރީ 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ފ. ފީއަލި 3,647,500.00
3,647,500.00