ދ.ބަނޑިދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0981
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކޯޓް ކުރެހުމުގެ އިންފިލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
:
: 19 ޖަނަވަރީ 2021
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
693,878.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
624,490.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 10 ފެބުރުވަރީ 2021
: 15 ޖުލައި 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ދ. ބަނޑިދޫ 2,942,756.00
2,942,756.00