ތ.ގާދިއްފުށި ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0991
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ނިމިފައި
:
: 20 އޮގަސްޓް 2019
: 28 ފެބުރުވަރީ 2021
:
: 28 ފެބުރުވަރީ 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
49,986.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 20 އޮގަސްޓް 2020
: 28 ފެބުރުވަރީ 2021
: 28 ފެބުރުވަރީ 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 2 މާރިޗު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ތ. ގާދިއްފުށި 1,604,986.00
1,604,986.00