ލ.ކަލައިދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0992
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ބެޑްމިންޓަން ހޯލްގެ މަސައްކަތް މިވަގުތު މަޑުޖެހިފައި
: 17 އޮކްޓޫބަރު 2021
: 2 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 31 ޑިސެންބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
40,900.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 17 އޮކްޓޫބަރު 2021
:
: 31 ޑިސެންބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. ކަލައިދޫ 858,900.00
858,900.00