ލ.މާބައިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0994
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
: 11 ޖުލައި 2021
: 23 ނޮވެންބަރު 2020
: 15 ޖުލައި 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
75,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 11 ޖުލައި 2021
:
: 15 ޖުލައި 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 6 ޖުލައި 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. މާބައިދޫ 250,000.00
250,000.00