ލ.މާމެންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0996
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
1. ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް 18 އޮގަސްޓް 2021ގައި ނިމިފައި 2. ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިއުލާންކުރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ
: 16 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 4 އޭޕްރިލް 2021
: 31 ޑިސެންބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,500,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
5,150,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 25 އޭޕްރިލް 2021
: 31 ޑިސެންބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. މާމެންދޫ 14,075,000.00
14,075,000.00