ލ.ގަން ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0998
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ފެންސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
: 8 އޭޕްރިލް 2021
: 7 އޭޕްރިލް 2021
: 30 ޖޫން 2021
:
: 24 މޭ 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
2,250,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
4,000,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 7 އޭޕްރިލް 2021
: 24 މޭ 2021
: 24 މޭ 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 2 ޖޫން 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. ގަން 8,500,000.00
8,500,000.00