ލ.ގަން ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0999
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
1. ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިމިފައި. 2. ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ރަށަށް ގެންދެވި ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
:
: 11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
:
:
: 30 ނޮވެންބަރު 2020
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
347,429.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
:
: 30 ނޮވެންބަރު 2020
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 އޮގަސްޓް 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. ގަން 4,080,234.00
4,080,234.00