އައުޓަރ އައިލޭންޑްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީސް ޕްރޮޖެކްޓް
ފެނާއި ނަރުދަމާ
އައިޑީ:
ISLES/1088
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ބިޑް އިވެލުއޭޝަން އަދި ރިޕޯޓް ފައިނަލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ (އޯޕެކް)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
53,445,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 31 މޭ 2020

ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު ޖުމްލަ އަދަދު (ރުފިޔާ)
ލޯން އެހީ އޯޕެކް 53,445,000.00
0.00