ސ.މަރަދޫ އަދި ސ.މަރަދޫފޭދޫ ބިން ހިއްކުމާއި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުން
ވިލުންތެރި މުޖުތަމަޢު
އައިޑީ:
ISLES/0439
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
18,076,840.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 4 އޮގަސްޓް 2020

ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު ޖުމްލަ އަދަދު (ރުފިޔާ)
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 28,076,840.00
0.00