ސ.ހިތަދޫ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް ގާއިމުކުރުން
ޤާނޫނުގެ ޙުކޫމާތު ނެގެހެއްޓުމާއި ޝަރުޢީ ނިޒާމް އިޞްލާޙުކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/0762
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އަކަފޫޓް ގެ ބިމެއް ހިތަދޫން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް 19 ފެބްރުވަރީ ގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ސިޓީ ފޮނުވިފައިއެވެ. ޖަވާބު ފޮނުވުމަށް ފޯނުންގުޅައިގެން ވާހަކަ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފަކާއި ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ. ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ހުއްޓިފައި އަކަފޫޓް ގެ ބިމެއް ހިތަދޫން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް 6 ޖުލައި ގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ސިޓީ ފޮނުވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
1,685,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 ޖުލައި 2020

ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު ޖުމްލަ އަދަދު (ރުފިޔާ)
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 1,685,000.00
0.00