ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1111
: 25 ފެބުރުވަރީ 2021
: 25 ފެބުރުވަރީ 2021
: 20 ޖުލައި 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
819,000.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
737,100.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 28 މޭ 2021
:
: 20 ފެބުރުވަރީ 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 25 ޖަނަވަރީ 2023

މޮޑިއުލްތައް

ނެތް


މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]