އއ.އުކުޅަސް ބަނދަރު ފެރީ ޓަރމިނަލް ތޮށި ހެދުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1160
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ސްކޯޕްގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައި
:
: 10 ނޮވެންބަރު 2020
: 10 ނޮވެންބަރު 2021
: 12 ފެބުރުވަރީ 2022
: 1 މޭ 2022
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
19,925,160.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
1,262,500.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 24 ފެބުރުވަރީ 2021
: 12 ފެބުރުވަރީ 2022
: 1 މޭ 2022
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 15 ނޮވެންބަރު 2022

މޮޑިއުލްތައް

ނެތް


މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]