ލ.މާބައިދޫގައި އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/2456
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2022
: 7 މާރިޗު 2023
: 6 އޮކްޓޫބަރު 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,698,144.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
1,528,330.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 7 މާރިޗު 2023
: 6 އޮކްޓޫބަރު 2024
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 13 ސެޕްޓެންބަރު 2023

މޮޑިއުލްތައް

ނެތް


މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3322625