ކ.މާފުށި ޖަލުގެ ޔުނިޓް-09 އަޕްގުރޭޑްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/2756
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް 2 ފިޔަވައްސަކަށް ބަހައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމިފަ މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް އިޢުލާން ކޮށްގެން ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށް އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފަ.
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
780,669.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
: 30 ނޮވެންބަރު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 9 އޮގަސްޓް 2022

މޮޑިއުލްތައް

ނެތް


މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3317998