ބ.އޭދަފުށީގައި އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/3275
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މި މަޝްރޫޢު ނިމި 25 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައި ވަނީ އަމާން ވެއްޓަށް ކުދިން ގެންދެވިފައެވެ.
:
: 1 އޮގަސްޓް 2019
:
:
: 24 ޑިސެންބަރު 2020
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2022 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 1 ޖޫން 2020
:
: 1 ޑިސެންބަރު 2020
: ކޮވިޑް- 19 އާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވެފައިވޭ.
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 15 ޖޫން 2022

މޮޑިއުލްތައް

ނެތް


މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3013017
[email protected]