ކ.މާފުށި ބިން ހިއްކުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0358
:
: 12 ޑިސެންބަރު 2019
: 14 އޮގަސްޓް 2020
: 15 އޮކްޓޫބަރު 2021
: 27 ޑިސެންބަރު 2021
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
6,782,798.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
7,630,648.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 27 އޮގަސްޓް 2019
:
: 27 ޑިސެންބަރު 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 1 ފެބުރުވަރީ 2023

މޮޑިއުލްތައް

ނެތް


މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]