ޅ.ކުރެންދޫ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4671
: 1 ޖޫން 2022
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
126,000.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
252,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 މޭ 2023
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 27 މާރިޗު 2023

މޮޑިއުލްތައް

ނެތް


މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3013100
[email protected]