ނ.މާފަރު އެއަރޕޯޓް އެކްސްޓެންޝަން
:
އައިޑީ:
ISLES/4699
: 1 ނޮވެންބަރު 2022
:
: 1 ޖަނަވަރީ 2024
:
:
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( އަބޫ ދާބީ ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
122,004,355.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
22,963,420.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ޑިސެންބަރު 2022
:
: 1 ފެބުރުވަރީ 2024
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 5 ޑިސެންބަރު 2022

މޮޑިއުލްތައް

ނެތް


މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]