ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6071
: 24 ޖަނަވަރީ 2022
: 8 މޭ 2023
: 24 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( އިންޑިއާ ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
7,600,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
3,040,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 8 މޭ 2023
: 8 ޑިސެންބަރު 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 30 އޮގަސްޓް 2023

މޮޑިއުލްތައް

ނެތް


މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3322625