ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި 300 ގައިދީންގެ ޖާގައިގެ ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6112
: 10 ޖަނަވަރީ 2016
: 10 ޖަނަވަރީ 2021
:
:
: 30 ޖަނަވަރީ 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 10 ޖަނަވަރީ 2021
:
: 30 ޖަނަވަރީ 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 9 ނޮވެންބަރު 2021

މޮޑިއުލްތައް

ނެތް


މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3317998