އއ.މާޅޮސް ހެލްތް ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން
:
އައިޑީ:
ISLES/6531
: 9 މާރިޗު 2022
: 1 އޮގަސްޓް 2022
: 29 ޑިސެންބަރު 2022
: 22 ޖޫން 2023
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
879,497.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
1,758,995.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 9 މާރިޗު 2022
: 1 އޮގަސްޓް 2022
: 22 ޖޫން 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 2 އޮގަސްޓް 2023

މޮޑިއުލްތައް

ނެތް


މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]