34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/0715
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިމަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުުގައި 17 މާރިޗް 2021 ގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ. އި.އައި.އޭއާއި ޑީޓެއިލް ސާރވޭގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައި. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ފެނާއި ނަރުދަމާ، މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފްސީލް އަޕްޑޭޓް ޓެބްގައި ހިމަނާފައި
:
: 17 މާރިޗު 2021
: 6 މޭ 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ލޯން އެހީ ( އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
195,106,666.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
463,079,274.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 29 ޖަނަވަރީ 2022
: 6 މޭ 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 23 ޖަނަވަރީ 2023

މޮޑިއުލްތައް

ހއ. ކެލާ - ހއ.ކެލާ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ހއ. ބާރަށް - ހއ.ބާރަށް ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ހދ. ވައިކަރަދޫ - ހދ.ވައިކަރަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ށ. ޅައިމަގު - ށ.ޅައިމަގު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ށ. ފުނަދޫ - ށ.ފުނަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ނ. މަނަދޫ - ނ.މަނަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ޅ. ކުރެންދޫ - ޅ.ކުރެންދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ކ. ކާށިދޫ - ކ.ކާށިދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ކ. ގާފަރު - ކ.ގާފަރު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
އއ. ތޮއްޑޫ - އއ.ތޮއްޑޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
އއ. މާޅޮސް - އއ.މާޅޮސް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
އދ. ދަނގެތި - އދ.ދަނގެތި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
އދ. ދިގުރަށް - އދ.ދިގުރަށް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ވ. ފުލިދޫ - ވ.ފުލިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ވ. ތިނަދޫ - ވ.ތިނަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ވ. ފެލިދޫ - ވ.ފެލިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
މ. މުލި - މ.މުލި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
މ. ކޮޅުފުށި - މ.ކޮޅުފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
މ. މަޑުއްވަރި - މ.މަޑުއްވަރި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ފ. ބިލެތްދޫ - ފ.ބިލެތްދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ފ. ދަރަނބޫދޫ - ފ.ދަރަބޫދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ދ. މީދޫ - ދ.މީދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ދ. ބަނޑިދޫ - ދ.ބަނޑިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ތ. ހިރިލަންދޫ - ތ.ހިރިލަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ލ. އިސްދޫ - ލ.އިސްދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ލ. މާބައިދޫ - ލ.މާބައިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ލ. ކަލައިދޫ - ލ.ކަލައިދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ލ. ގަން - ލ.ގަން ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ލ. މާމެންދޫ - ލ.މާމެންދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ގއ. މާމެންދޫ - ގއ.މާމެންދޫ ފެނުގެ ނިޒަމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ގއ. ދާންދޫ - ގއ.ދާންދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ގއ. ގެމަނަފުށި - ގއ.ގެމަނަފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ގދ. މަޑަވެލި - ގދ.މަޑަވެލި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ގދ. ހޯނޑެއްދޫ - ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ - ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ


މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]