ކަސްޓަމްސް ސައުތް ރީޖަން ހެޑް އޮފީސް އިމާރާތް - އައްޑޫ ސިޓީ
:
އައިޑީ:
ISLES/0748
: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 2 ސެޕްޓެންބަރު 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
22,861,622.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,463,686.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 2 ސެޕްޓެންބަރު 2023
:
: ކޮވިޑް 19
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 3 ޑިސެންބަރު 2023

މޮޑިއުލްތައް

ނެތް


މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3334176
[email protected]