ހއ.ދިއްދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0870
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
31/5/2023 - އިމާރާތުގެ ކޮންކްރީޓް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި. - އިމާރާތުގެ ބޭރު އަދި ގްރައުންޑް ފްލޯ ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި އަދި އިމާރާތުގެ ތިރި، ފުރުތަމަ ފްލޯ އަދި ދެވަނަ ފްލޯގެ ރޭނުމުގެ %95 ނިމިފައި. - އިމާރާތުގެ ބޭރުގައާއި އިމާރާތުގެ ތިރީ ފްލޯގެ ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި ، އަދި ފުރުތަމަ ފްލޯ އާއި ދެވަނަ ފްލޯގެ އެތެރޭގައި ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ.
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 1 ފެބުރުވަރީ 2020
: 31 ޖުލައި 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
3,815,589.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
6,438,806.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 7 ޖޫން 2022
: 11 ޖޫން 2022
: 11 އޭޕްރިލް 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 31 މޭ 2023

މޮޑިއުލްތައް

ނެތް


މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3026955
[email protected]