ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0882
: 14 ނޮވެންބަރު 2019
: 14 ނޮވެންބަރު 2019
: 10 ފެބުރުވަރީ 2022
: 29 އޭޕްރިލް 2022
: 30 އޭޕްރިލް 2021
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
50,667,387.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
11,731,972.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
6,526,771.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 14 ނޮވެންބަރު 2019
: 14 ނޮވެންބަރު 2019
: 29 އޭޕްރިލް 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 30 އޮކްޓޫބަރު 2023

މޮޑިއުލްތައް

ނެތް


މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
6527693
[email protected]