އއ.އުކުޅަސް ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
:
އައިޑީ:
ISLES/0895
: 21 ޖޫން 2023
:
: 24 ޖުލައި 2024
:
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
2,275,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
4,280,942.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
4,816,060.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 21 ޖޫން 2023
:
: 24 ޖުލައި 2024
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 2 އޮގަސްޓް 2023

މޮޑިއުލްތައް

ނެތް


މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]