ހުޅުމާލޭގައި އެންޑީއޭގެ ވެލްނަސް މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0927
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2020
:
: 15 ޑިސެންބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
30,500,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
140,000.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
126,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 10 އޮކްޓޫބަރު 2020
:
: 15 ޑިސެންބަރު 2021
:
: (1) ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް އަވަހަށް ނުނިމޭތީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން ލަސްވޭ . (2) އިމާރާތް ބެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާނެ ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުން ނެތުމުން ދިމާވާ ދަތިތައް.
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 27 ޖޫން 2022

މޮޑިއުލްތައް

ނެތް


މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
1410
[email protected]